Nhiều khóa  học trực tuyến có tổ chức các nhóm học tập trực tuyến